Advertentievoorwaarden

1. Definities
Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon cq. reclamebemiddelaars en (tijdelijke) erkenninghouders) die – hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een reclamebemiddelaar – advertenties ter plaatsing, ter verveelvoudiging en/of openbaarmaking via een medium opgeeft. Reclamebemiddelaar: de natuurlijke persoon of rechts-persoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van advertentiecontracten. Contractadvertentie: elke advertentie welke ter plaatsing, verveelvoudiging en/of openbaarmaking wordt opgegeven in mindering op de advertentieruimte, zoals in een advertentiecontract overeengekomen. Losse advertentie: elke advertentie die ter verveelvoudiging en/of openbaarmaking aan Week in Week uit wordt opgegeven, anders dan krachtens een advertentiecontract. Plaatsing: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een advertentie.

2. Standaard contractduur
Advertentiecontracten met Week in Week uit worden steeds aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen in het advertentiecontract tussen Week in Week uit en haar wederpartij. Een advertentiecontract zal echter steeds geacht worden te zijn beëindigd zodra de in het advertentiecontract genoemde advertentieruimte is verbruikt.

3. Ingang contracttermijn
De contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de 1e dag van de kalendermaand waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst, indien de plaatsing vóór de 15e van die maand heeft plaatsgevonden. Indien de plaatsing tussen de zestiende en de laatste dag van de maand heeft plaatsgevonden wordt geacht deze te zijn ingegaan op de 15e van de kalendermaand. Indien de eerste advertentie niet binnen 3 maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, volgende op een termijn van 3 maanden.

4. Uitbreiding advertentiecontract
Indien een advertentiecontract conform het in artikel 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen bepaalde wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstige lagere tarief op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast vanaf de 16e dag van de kalendermaand waarin de uitbreidings-overeenkomst tot stand kwam, als deze in de periode van de 1e tot en met de 15e dag van die maand is gesloten. In alle overige gevallen op de 1e dag van de volgende maand.

5. Vaststelling tarieven
Week in Week uit stelt zelfstandig en onafhankelijk zijn tarieven en betalingscondities vast. De vaststelling van tarieven door Week in Week uit geschiedt steeds exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven door Week in Week uit.

6. Tariefverhoging
Een of meerdere tijdens de looptijd van een advertentiecontract doorgevoerde tariefverhogingen gelden tot een totaal van 15% per contractduur eveneens voor de nog op dat contract af te nemen advertentieruimte, met dien verstande dat het de adverteerder op diens verzoek wordt toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met het percentage waarmee de tarieven zijn verhoogd.

7. Betalingstermijn
De nota’s voor geplaatste advertenties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Dagtekening van de factuur geschiedt door Week in Week uit steeds op een datum gelegen op nooit meer dan 7 dagen voorafgaand aan de plaatsing.

8. Te plaatsen advertenties
De adverteerder kan in mindering op zijn advertentiecontract uitsluitend advertenties plaatsen die betrekking hebben op zijn eigen onderneming.

9. Aansprakelijkheid
Week in Week uit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder van het niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van advertenties, noch voor het in het ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen, noch voor het niet, niet tijdig of niet goed doorzenden van brieven of advertenties onder nummer. Eveneens aanvaardt Week in Week uit geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van stakingen en calamiteiten.

10. Weigeren advertenties
Week in Week uit behoudt zich het recht voor de plaatsing van advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

11. Fouten
Voor fouten in de uitvoering van niet schriftelijk opgegeven advertenties behoeft geen reductie of een gratis herplaatsing gegeven te worden. Mondelinge afspraken van advertentie-opdrachten en advertentieovereenkomsten binden Week in Week uit slechts voor zover zij door Week in Week uit schriftelijk zijn bevestigd.

12. Overname advertenties
Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming van Week in Week uit is verboden als zijnde in strijd met artikel 162 Boek 6 BW en de Auteurswet.

13. Speciale plaats
Opdrachten waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, worden in principe niet geaccepteerd. Met het verzoek om een bepaalde plaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Opdrachten waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden onder voorbehoud van omstandigheden van technische of andere aard als zodanig uitgevoerd. Mocht de advertentie door genoemde omstandigheden niet op de gewenste plaats komen te staan, dan wordt de speciale plaatsingstoeslag niet berekend, maar is de opdrachtgever wel de geldende plaatsingskosten verschuldigd.

14. Reclamaties
Reclamaties over de uitvoering van advertentie opdrachten dienen uiterlijk binnen een week na factuurdatum te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen reclamatie is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord te zijn met de nota.

15. Erkenning voorwaarden
Door het opgeven van een advertentie-opdracht erkent de adverteerder de algemene en technische voorwaarden van Week in Week uit te kennen en er genoegen mee te nemen. Wanneer in een advertentie-opdracht of contractaanvraag van de adverteerder en/of namens de adverteerder door een reclamebureau of mediabureau bepaalde voorwaarden worden gesteld, die afwijken van de door Week in Week uit gehanteerde voorwaarden, dan worden deze verlangde voorwaarden niet erkend, tenzij Week in Week uit deze aanvaardt op haar bevestiging van de opdracht. De adverteerder of het reclamebureau/mediabureau kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.

16. Aansprakelijkheid reclame/mediabureau
Een reclamebureau/mediabureau is tegenover Week in Week uit aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de tussen het bureau en Week in Week uit gesloten advertentie-overeenkomst.

17. Rente en incassokosten
Wettelijke rente voor handelsovereenkomsten zal bij een te late betaling, vanaf vervaldatum, in rekening worden gebracht. Verder zullen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, gemaakt door Week in Week uit met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever of adverteerder verschuldigde bedrag, voor rekening van het opdrachtgever/adverteerder zijn en worden op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,- (exclusief BTW) gefixeerd.